Strój ludowy we wsi
Kozy

Strój ludowy

Wieś Kozy...

Wieś Kozy leżąca na pograniczu Małopolski Zachodniej i Śląska Cieszyńskiego znajdowała się na marginesie badań nad kulturą ludową. Zatarcie się lokalnych tradycji przyspieszył dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny miejscowości w XX wieku. Dziś, zbierając szczątki przeszłości, chcemy odtworzyć obraz dawnych Kóz.
Do elementów, które jednak przetrwały w lokalnej świadomości należy strój kobiecy, bo tylko taki wykształcił indywidualne cechy i dotrwał do ostatniego dziesięciolecia XX wieku. Dziś możemy obserwować jego funkcjonowanie jedynie w formach zinstytucjonalizowanych. Nie dochowała się ciągłość jego noszenia, jako stroju odświętnego, manifestującego lokalną tożsamość.

 
Niniejsza strona ma na celu zapoznanie ze strojem koziańskim szerokiego grona mieszkańców Kóz i nie tylko, którzy chcą poznać kulturę swoich przodków oraz poszukują swojej tożsamości.