Interreg Polska Słowacja oraz Euroregion Beskidy

Formularz zgłoszeniowy

na warsztaty snycerskie dla dorosłych, organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach w dniach 28.03, 4.04, 11.04 oraz 19.04 zakończenie z udziałem gości ze Słowacji.

w ramach projektu: "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Proszę podać numer telefonu do kontaktu

Podczas warsztatów zapewniony będzie poczęstunek w formie cateringu (woda, herbata, soki, kanapki, ciasto, owoce)

Prosimy zaznaczyć Pana/Pani preferencje żywieniowe:
Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Klauzula informacyjna  zgodna z art.13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwanym dalej RODO).

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (dalej GBP), ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. 33 8174109, E-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod  adres email: iod@gzosip.kozy.pl
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:
  -realizacji zadań związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną GBP (organizacja konkursów, warsztatów, spotkań autorskich, wydarzeń) na podstawie art. 6 ust. e)  RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  -promocji działalności GBP, Gminy Kozy poprzez publikację dokumentacji fotograficznej z wydarzeń organizowanych przez GBP na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda (w przypadku zdjęć pozowanych), art.6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (zdjęcia ogółu osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych GBP) w zw. z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
  - niezbędnym do wykonania zadań Administratora  związanych z realizacja warsztatów –art. 6. ust.1 lit. a;
  -archiwizacji  danych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz do czasu zamknięcia projektu;
  - dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Odbiorcy danych:  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługujące Panu/Pani prawa
  • Prawo żądania dostępu do danych
  • Prawo żądania sprostowania danych
  • Prawo żądania usunięcia danych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. Informacja o możliwości wycofania zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest niezbędne aby wziąć udział w warsztatach organizowanych przez GBP.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, w której GBP zamieszcza dane na stronach internetowych, których serwery znajdują się poza EOG (Facebook).

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.